Политка на поверителност

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИ (ПОВЕРИТЕЛНОСТТА)

ИЗПОЛЗВАЙКИ САЙТА, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СТЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪБИРАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ, ТАКА КАКТО Е ОПИСАНО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА И С ЦЕЛ СПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ НАШЕТО ДРУЖЕСТВО И ВАС, АКО Е ПРИЛОЖИМО.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА, МОЛЯ НЕДЕЙТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО НАЧИН.

Целта на настоящия документ е да Ви информира за събирането, съхраняването, използването и разпространението на Вашите данни („Данните”) в резултат на използването на този Сайт и за Вашите права в тази връзка.

 

Прочетете внимателно тази страница преди да започнете да използвате този сайт. Ако не желаете тази Политика да има обвързващо за Вас действие, не трябва да влизате в този сайт.

За нас сигурността на Вашите данни е много важна и полагаме всички усилия, за да се осигури една поверителна и сигурна рамка.

 

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ

Данните, които събираме са онези, които Вие изберете да ни предоставите.

Посещаването на сайта включва автоматично събиране на данни относно: Вашия адрес на интернет протокол, операционната система и вида браузър, за системна администрация и по съображения за сигурност и за събиране на агрегирана информация. Това са статистични данни за действията и моделите на навигиране на нашите потребители.

Видовете лична информация, която събираме и обработваме, включват :

 • Информацията, която ни предоставяте чрез попълване на формуляра за регистрация на нашия сайт. Това може да включва, между другото, Вашето име, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес.
 • Кореспонденцията с Вас, включително – но не само – уведомления, искания, въпроси и др.

Също така, в момента на влизането Ви в нашия сайт събираме и съхраняваме редица лични данни, изпратени автоматично от Вашия браузър, като например:

 • адреси на интернет протокол (АйПи адреси);
 • Вида браузър и неговата версия;
 • Вида на използваното устройство и операционна система;
 • Дата и часа на влизане в Сайта;
 • Вашето местонахождение.

Използвайки сайта, Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат предадени за съхранение в сървъра, управляван от доставчиците на ИТ услуги или някое от свързаните му предприятия и/или подизпълнители, като техническите и организационните и личните мерки за защита се поддържат на едно и също равнище.

КАКВО ПРАНВИМ С ДАННИТЕ

Можем за използваме личните данни, които ни предоставяте на нашия сайт:

 • за да Ви предоставяме поискана информация и за да отговаряме на кореспонденцията, получена от Вас;
 • За да Ви изпращаме маркетингова информация за нас, за нашите проекти /кампании / мероприятия / дейности и др.
 • за за Ви информираме за всякакви извършвани от нас дейности, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас;
 • за да Ви поднесем съдържанието на нашия сайт по начина, който считаме за най-ефикасен
 • за други конкретни употреби в рамките на кампании, промоции или активиране на място (моля, вижте конкретните разпоредби, предоставени в тези случаи);
 • за да се свържем с Вас, когато необходимо;

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за целия срок на действие на Вашия профил и/или на абонамента за Информационния бюлетин. Ще изтрием данните, свързани с Вашия профил или с Вашия абонамент за Информационния бюлетин веднага, щом решите да го дезактивирате или – според случая – да се откажете от абонамента за Информационния бюлетин. Въпреки това е възможно данните да не бъдат изтрити едновременно с изтриването на Вашия профил и/или с отказа от абонамента за Информационния бюлетин. Също така си запазваме правото да задържим Данните, ако това е необходимо, за да изпълним нашите законови задължения, за разрешаване на спорове и т.н.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ИЗВЪН ЕИП

Информацията, която ни предоставяте, може да бъде предадена от нас на дружества от нашата фирмена група в държави извън Европейското икономическо пространство. Държавите извън Европейското икономическо пространство не винаги имат солидни закони относно защитата на данните. Въпреки това, ние винаги ще вземаме мерки, за да гарантираме, че Вашата информация се използва в съответствие с настоящата Политика и че се съхранява по сигурен начин. Ако не сте съгласни с такова предаване, Ви молим да не се регистрирате на нашия сайт.

НЕПОИСКАНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако получим каквито и да било лични данни, които не сме поискали направо от Вас и установим, че бихме могли да получим тези данни от Вас, доколкото сме го поискали, ще предприемем необходимите действия, за да Ви уведомим в разумен срок, че сме събрали тези Данни. В степента, в която не сме успели да съберем тези данни от Вас като ги поискаме, ще пристъпим към унищожаване или деноминализиране на същите. Всякаква непоискана информация ще бъде използвана за посочените в настоящата Политика цели и във връзка с целта, за която сте я предоставили.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Право на достъп

По време на обработването на Вашите данни Вие имате право – но не сте длъжни да заплащате каквито и да било такси или разходи от каквото и да било естество – да получите от нас следната информация:

a) Потвърждение дали обработваме или не обработваме Вашите данни

b) Достъп до Данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
 • срокът, за който се очаква да бъдат съхранявани тези данни;
 • правото да поискате от нас коригиране или изтриване на данните, или ограничаване на обработването им и правото да отправите възражение срещу обработването;
 • правото да подадете жалба до Националния надзорен орган за обработването на лични данни на адрес: Букурещ, бул. „Г. Магеру” № 28-30, Район 1;
 • В случай, че данните не са събрани директно от нас – всякаква налична информация относно техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 • ако Данните се предават на трета държава – гаранциите във връзка с такова предаване;

c) Правото да получите копие на Вашите лични данни

Право на коригиране

През целия период на обработване на Вашите данни Вие имате правото – но не сте длъжни да заплащате каквито и да било такси или разходи от каквото и да било естество – да изискате от нас да коригираме неточни данни или да попълним непълни данни в срок от 30 дни след получаването на Ваше писмено искане.

Право на изтриване

През целия период на обработване на Вашите Лични данни Вие имате правото – но не сте длъжни да заплащате каквито и да било такси или разходи от каквото и да било естество – в срок от 30 дни след получаването на Ваше писмено искане да изискате от нас или – в зависимост от конкретния случай – ние ще пристъпим автоматично към изтриваме на Вашите данни в следните ситуации:

a) ако личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) ако субектът на данните оттегли съгласието, което сте дали за обработването на Данните и няма друго правно основание за обработването;

в) ако възразявате срещу обработването на Вашите данни и няма законни основания, които да имат преимущество с оглед на обработването им;

г) Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Данните трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение.

Право на ограничаване на обработването

През целия период на обработване на Вашите данни Вие имате правото – но не сте длъжни да заплащате каквито и да било такси или разходи от каквото и да било естество – да изискате от нас да ограничим – в срок от 30 дни след получаването на Ваше писмено искане – обработването в следните случаи:

a) ако оспорвате точността на Вашите данни, ограничаването се извършва през периода, в който ние проверяваме точността на данните;

б) ако обработването на данните е незаконосъобразно и Вие възразявате срещу изтриването на Вашите лични данни, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;

в) Ако ние не се нуждаем повече от Вашите лични данни за целите на обработването, а Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на дадено право в съда;

г) През периода, в който ние проверяваме дали нашите законни права в качеството ни на администратор имат преимущество над Вашите права в качеството Ви на субект на данни, ако не желаете обработване на данните.

В случаите, при които обработването е било ограничено, Данните може да бъдат обработвани – с изключение на съхраняването им – само с Вашето съгласие или с цел установяването, упражняването или защитата на дадено право в съда или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице поради обществен интерес.

Право да бъдете информирани относно коригирането или изтриването на личните данни или относно ограничаването на обработването им

През целия период на обработване на Вашите лични данни Вие имате правото – но не сте длъжни да заплащате каквито и да било такси или разходи от каквото и да било естество – да получите от нас – в срок от 30 дни след получаването на Ваше писмено искане – информация за получателите на личните данни, които са информирани за коригирането или изтриването на личните данни или за ограничаването на обработването им.

Право на преносимост на данни

През целия период на обработване на Вашите лични данни Вие имате правото – но не сте длъжни да заплащате каквито и да било такси или разходи от каквото и да било естество – да получите от нас – в срок от 30 дни след получаването на Ваше писмено искане – всякакви данни, които Ви касаят, в структуриран и пригоден за автоматично четене формат, както и правото да изпратите тези данни на друг оператор, ако:

а) обработването се основава на Вашето съгласие или на договор;

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Изпращането на данните на друг оператор може да бъде извършено директно от нас, в степента, в която Вие поискате това или в която това е технически осъществимо.

Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения

Вие имате правото във всеки момент да възразите срещу обработването на Данни, включително срещу профилирането и правото да възразите срещу обработването на данни за каквито и да било цели на директния маркетинг.

Вашето право да възразите може да бъде упражнено чрез подаване на писмено искане до нас.

Предвид горното можете да се обърнете директно към нашето Длъжностно лице за защита на данни.

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Вашите данни ще бъдат обработвани и съхранявани с Ваше съгласие до оттеглянето му.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СИГУРНОСТ

Защитата на данните е много важна за нас. Ще вземем всички необходими мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни срещу неразрешен достъп или за да променим, оповестим или унищожим неразрешени Данни. Това налага вътрешни преразглеждания на мерките за събиране, съхранение и обработване на данни и на мерките за сигурност, както и на мерките за физическа сигурност за защита срещу неразрешен достъп до системите, в които съхраняваме личните данни.

Имаме въведени технически и организационни мерки за сигурност, за да защитаваме Вашите данни срещу неразрешен достъп, загуба, унищожение или случайно или умишлено изменение. Тези мерки непрекъснато се актуализират и приспособяват, за да се осигури най-високото равнище на защита.

Цялата лична информация ще бъде обработвана с помощта на сигурни страници, системи за криптиране SSL, маркирани със символ на катинарче, разположено в долната част на прозореца на браузъра.

ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Настоящата политика може да бъде изменяна от нас във всеки един момент. Доколкото настъпи подобна промяна, същата ще бъде валидна от датата на публикуването на актуализираната версия на нашия сайт.

ПРАВНИ ПРОМЕНИ В РАМКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

В случай че Дружеството участва в процес на преструктуриране, сливане, придобиване или каквато и да било друга промяна на ръководството или прехвърлянето на активи, Вашите данни може да бъдат прехвърлени като част от тази сделка, като тогава ние ще Ви уведомим в тази връзка.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ” [COOKIES]

Тази политика се отнася за „бисквитки”-те и интернет страниците на този сайт.

Какво представляват „бисквитки”-те?

„Бисквитка”-та представлява малък файл, образуван от букви и числа, който се съхранява на Вашия компютър, мобилно устройство или друго техническо средство на даден потребител, който влиза в Интернет. „Бисквитка”-та се инсталира чрез заявка на интернет браузър от даден браузър (например: Internet Explorer, Chrome) и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуер, вируси или шпионски софтуер и няма достъп до информацията на твърдия диск на потребителя).

За какво се използват „бисквитки”-те?

Благодарение на тези файлове е възможно разпознаването на терминала на потребителя и представянето на съдържанието по съответен приспособен към предпочитанията на потребителя начин. „Бисквитки”-те се използват за изготвяне на агрегирани анонимни статистически данни, които ни помагат да разберем по какъв начин нашите интернет страници са полезни за даден потребител, което ни позволява да усъвършенстваме тяхната структура и съдържание, като се изключва установяване на самоличността на потребителя.

Какви „бисквитки” използваме?

Използваме два типа „бисквитки”: за сесия и фиксирани. Последните са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на сесията или до затварянето на приложението (браузъра). Фиксираните файлове остават на в устройството на потребителя за известно време в рамките на параметрите на „бисквитки”-те или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

Как се използват „бисквитки”-те от този сайт?

„Бисквитки” може да бъдат инсталирани при всяко посещение на този сайт за целите на:

 • „бисквитки” относно резултатността на сайта;
 • „бисквитки” за анализ на Посетителите
 • „бисквитки” за геотаргетинг
 • „бисквитки” за запис
 • „бисквитки” за реклама
 • „бисквитки” на рекламодатели

Съдържат ли „бисквитки”-те лични данни?

Сами по себе си „бисквитки”-те не изискват лична информация, за да бъдат ползвани и в повечето случаи не идентифицират лично потребителите на Интернет. Събраните чрез използване на „бисквитки” лични данни могат да бъдат събирани само за улесняване на определени функционалности за потребителя. Такива данни се криптират по начин, който прави невъзможен достъпа до тях от страна на неразрешени лица.

Изтриване на „бисквитки”

Общо взето, всяко приложение, използвано за влизане в Интернет страници, Ви позволява да запаметявате „бисквитки”-те на устройството по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променяни по такъв начин, че автоматичното управление на „бисквитки”-те да бъде блокирано от браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато към неговото/нейното устройство бъдат изпратени „бисквитки”. Подробна информация за възможностите и начините на управление на „бисквитки”-те се намира в зоната на настройките на приложението (браузъра). Ограничаването на използването на „бисквитки” може да засегне някои характеристики на интернет страницата.

Защо „бисквитки”-те са важни за Интернет?

„Бисквитки”-те са основното средоточие на ефективния Интернет, като спомагат за лесното навигиране от страна на потребителя, персонализирано съобразно предпочитанията и интересите на всеки потребител. Вследствие на отказа или дезактивирането на „бисквитки”-те някои сайтове може да станат неизползваеми.

Отказът или дезактивирането на „бисквитки”-те не означава, че няма да получавате онлайн реклама, а само, че тя вече няма да може да следи Вашите предпочитания и интереси, които изпъкват чрез поведението Ви прие навигиране.

 • Примери за важни употреби на „бисквитки”-те (които не изискват потвърждение на самоличността на потребителя в даден профил):
 • Съдържанието и услугите, персонализирани спрямо предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.
 • Оферти, персонализирани спрямо интересите на потребителите – запомняне на паролите.
 • Запазването на филтри за защита на деца във връзка със съдържание в Интернет (варианти за семеен режим, функции за безопасно търсене).
 • Ограничаване на честотата на рекламите – ограничаване на броя показвания на дадена реклама за конкретен потребител на даден сайт.
 • Предоставяне на по-релевантно на потребителя рекламно съдържание.
 • Характеристики за измерване, оптимизиране и анализ – като например потвърждаване на определено ниво на трафик на даден сайт, какъв вид съдържание се разглежда и как даден потребител стига до сайта (например чрез търсачки, директно от други сайтове и пр.). Сайтовете извършват тези анализи начина на ползването им, за да се усъвършенстват в полза на потребителите.

Сигурност и проблеми във връзка с поверителността

„Бисквитки”-те използват обикновени текстови формати [plain text]. Те не са съставени от части от код и затова не могат да бъдат приложени или задействани автоматично. Следователно те не могат да се дубрират или възпроизвеждат в други мрежи за повторно задействане или възпроизвеждане. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, те не може да се считат за вируси.

Все пак „бисквитки”-те могат да бъдат използвани за негативни цели. Тъй като запаметяват информация за предпочитанията и историята на навигацията на потребителя, както на конкретен сайт, така и на няколко други сайтове, „бисквитки”-те могат да бъдат използвани като вид шпионски софтуер. Това е известно на много продукти за защита срещу шпионски софтуер и те постоянно маркират „бисквитки”-те за изтриване в рамките на процедурите по премахване/сканиране на програмите за защита от вируси.

Принципно браузърите имат вградени настройки за защита на данни, които осигуряват различни нива на приемане на „бисквитки”, валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил определен сайт.

Други проблеми във връзка със сигурността, свързани с „бисквитки”-те:

Тъй като защитата на самоличността представлява голяма ценност и е право на право на всеки потребител на Интернет, препоръчително е да се знае какви проблеми могат да създадат „бисквитки”-те. За да предават информация и в двете посоки информации между браузъра и сайта, ако даден хакер или неразрешено лице се намеси, докато се извършва преноса на данни, информацията, съдържаща се в „бисквитки”-те, може да бъде прихваната.

Дори и много рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр.: необезопасена WiFi-мрежа).

Други атаки, основани на „бисквитки”, включват погрешни настройки на „бисквитки”-те в сървърите. Ако даден сайт не изисква браузърът да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да попречат на браузърите да изпращат информация посредством необезопасени канали. След това хакерите използват информацията, за да получат неразрешен достъп до определени сайтове. Много е важно да се внимава при избора на най-подходящия начин за защита на лична информация.

Полезни съвети за сигурно и отговорно навигиране, основано на „бисквитки”.

Благодарение на гъвкавостта си и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват „бисквитки”, те са почти неизбежни. Дезактивирането на „бисквитки”-те не позволява достъп на Потребителя до най-популярните и най-използваните сайтов, включително Youtube, Gmail, Yahoo и други.

Ето няколко полезни съвета, които могат да Ви помогнат да навигирате безопасно с помощта на „бисквитки”-те:

 • Персонализитайре настройките на браузъра си за „бисквитки”-те така, че постигнете удобно за Вас ниво по отношение на сигурността на „бисквитки”-те.
 • Ако „бисквитки”-те не Ви пречат и ако сте единственото лице, което ползва компютъра, можете да настроите дълги срокове за съхранение на историята на навигиране и личните данни за достъп.
 • Ако споделяте компютъра с друго лице, можете да обмислите настройването на браузъра така, че да изтрива отделните данни за навигиране всеки път когато затворите браузъра си. Това е начин за достъп на сайтове, които инсталират „бисквитки” и за изтриване на всякаква делова информация, когато приключите сесията за навигиране.
 • Непрекъснато инсталирайте и актуализирайте приложенията си за защита от шпионски софтуер.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на шпионски софтуер включват установяване на атаки на сайтове. Това пречи на браузъра да достигне до сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимости на браузъра или да изтеглят опасен софтуер.

Уверете се, че браузърът Ви винаги е актуализиран.

Много от атаките чрез „бисквитки” се осъществяват, като се експлоатират слабите точки на старите версии на браузърите.

„Бисквитки”-те са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако желаете да се насладите на достъп до най-добрите и най-големите местни или международни сайтове в Интернет. Ако ясно разбирате начина, по който функционират и ползите, които носят, можете да предприемете необходимите мерки за сигурност, за да можете да навигирате с увереност в Интернет.

Вследствие на дезактивирането и отказа да приемете „бисквитки”-те посещаването и ползването на някои сайтове може да стане невъзможно или трудно. Също така, отказът да се приемат „бисквитки” не означава, че повече няма да получавате/виждате онлайн реклама.

Възможно е да настроите баузъра така, че повече да не поддържа тези „бисквитки” или можете да го настроите да приема „бисквитки” от точно определен сайт. Но, например, ако не сте регистрирани с помощта на „бисквитки”, няма да можете да оставяте коментари.

Всички съвременни браузъри предлагат възможност за промяна на настройките на „бисквитки”-те. Тези настройки обикновено се намират в меню „опции” или в меню „предпочитания” на Вашия браузър.

Следните линкове може да Ви бъдат полезни, за да разберете тези настройки; иначе можете използвате меню „помощ” на браузъра за повече подробности

Настройки на „бисквитки” в Internet Explorer

Настройки на „бисквитки” във Firefox

Настройки на „бисквитки” в Chrome

Настройки на „бисквитки” в Safari

За настройките на „бисквитки” на трети лица, вж. също и сайта:http://www.youronlinechoices.com/bg/

Полезни линкове

Ако желаете да узнаете повече за „бисквитки”-те и за какво се използват те, препоръчваме следните линкове:

Наръчник относно „бисквитки” на Майкрософт [Microsoft Cookies guide]

Всичко за „бисквитки”-те [All About Cookies]

http://www.youronlinechoices.com/bg/